Privacy Policy

Privacy policy

In het kader van privacy mag cliënt er in alle gevallen vanuit gaan dat PuurMel zich houdt aan de regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast beperkt PuurMel zich enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Verder heeft PuurMel passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veilig op te slaan. PuurMel betracht geheimhouding ten aanzien van door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat PuurMel een dossier aanleg van de cliënt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). De dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand  van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en dat PuurMel na de cliënt toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. PuurMel doet zijn best om de cliënt privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat PuurMel:
–   zorgvuldig omgaat met de cliënt persoonlijke en medische gegevens,
–   er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de cliënt gegevens.
De cliënt behandelend door therapeut van PuurMel heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit de cliënt dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
–   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de cliënt expliciete toestemming.
–   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de therapeut afwezigheid.
–   Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
–   Een klein deel van de gegevens uit de cliënt dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of de administrateur, een factuur kan opstellen.
Bovenstaande wordt nogmaals toegelicht bij een eerste consult bij de praktijk PuurMel. Als PuurMel vanwege een andere reden gebruikt wil maken van de cliënt gegevens, dan zal PuurMel de cliënt eerst informeren en expliciet cliënt toestemming vragen.
De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Dit kan de cliënt per email kenbaar maken.
De (medische) gegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 20 jaar na het bezoek in verband met de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze nota kan declareren bij zijn zorgverzekeraar.
–   Cliënt naam, adres en woonplaats
–   Cliënt geboortedatum
–   De datum van de behandeling
–   Een korte omschrijving van de behandeling, en de kosten van het consult.